انواع لا در عربی کنکور

انواع لا در زبان عربی / انواع لا در عربی کنکور

                                      ناهيه

                                     عاطفه

 لا                                   نافيه

                                      نافيه که عمل ليس را دارد( لاي حجازيه )

                                      لاي نفي الجنس

                                      حرف جواب

                                      زايد

انواع لا در عربی کنکور /// 1-  لاي ناهيه : حرف طلبي که فعل مضارع را مجزوم مي کند .

       مانند :  لا تُشرک بالله ( لقمان /13)       ربَّنالا تؤاخذنا ( بقره/ 286 )        لاتُرافِق الاشرارَ

لاي ناهيه با دو شرط فعل مضارع را مجزوم مي کند :

   الف – بين آنها جز شبه جمله فاصله ايجاد نکند.            مانند : لا با للهِ تُشرِک

    ب – ادات شرط قبل از آن نيايد.

انواع لا در عربی کنکور/// 2- لاي عاطفه : حرفي است که معني نفي حکم ثابت شده بر معطوف را مي دهد .

   مانند :   ينتصِرُ الحَق ُّلا  الباطلُ

                  معطوف عليه   حرف عطف   معطوف

    لاي عاطفه شرايطي دارد :

 الف – معطوف مفرد باشد يعني جمله و شبه جمله نباشد .

  ب – قبل از ( لا ) کلام مثبت يا  امر يا  نداء باشد .

    مانند :  جاءَ علي ٌّ لا سعيدٌ          قل الحقَّ لا الباطلَ               يابنَ عليٍّ لا ابنَ حسن ٍ

  ج – يکي از دو معطوف بر ديگرِ صدق نکند مثلاً جايز نيست بگوئيم .

     مانند :  اشتريتُ حقلاً لا ارضاً   ( زيرا زمين بر حقل صدق مي کند )

  د – لا به حرف عطف ديگري همراه نباشد زيرا جايز نيست دو حرف عطف مقترن به هم باشند .

       ه – تکرار نشده باشد . 

انواع لا در عربی کنکور/// 3- لاي نافيه : حرفي است غير عامل و مبني بر سکون که برسر فعل مضارع وماضي مي آيد . اگر بر فعل ماضي بيايد واجب است تکرار شود .       مانند :لا أکَلَ و لا شَرَبَ

 توجه :  اگربر فعل مضارع بيايد تکرار و عدم تکرار آن جايز است .

                مانند :  زيد لا يأکُلُ                 زيدٌ لا يأکُلُ و لا يشربُ

انواع لا در عربی کنکور/// 4- لاي نافيه شبيه به ليس ( لاي حجازيّه ) : حرفي است که مانند ليس ( افعال ناقصه ) عمل مي کند يعني مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب مي کند .        مانند :لا تلميذ ٌ قائماً

  عمل لاي نافيه شبيه به ليس مشروط به موارد زير است :

1-   اسم و خبر لا شبيه به ليس بايد نکره باشد . يعني به صورت “لا المعلمُ حاضرٌ” نباشد.

2 ـ  بين  لا و اسم  آن چيزي فاصله نشود مگر ظرف يا جارومجرور و معمول خبر(متعلق به خبر ) باشد . بر خلاف “لا يخون ُ رجلٌ وطنَهُ “

3        ـ لا تکرار نشود . زيرا منفي در منفي ،مثبت مي شود در حالي که لا ، فقط در منفي عمل

   مي کند . يعني به صورت  ” لا لا اَحدٌ متخاذلٌ ”  نباشد .

4        ـ نفي آن با ( اِلا ) نقص نشود زيرا نقص نفي ،معني را مثبت مي کند.  “لا رجلٌ اِلا يُحبُّ وطنَهُ”

        5 ـ  بعد از لا شبيه به ليس ( اِن) ناصبه نيايد. ”  لا  اِن اَحدٌ متخاذلٌ “

       توجه :در 5 مثال بالا (لا) عمل نکرده زيرا شرايط فوق را نداشته است .

   نكته  :اگر بين لا و اسم وخبر آن ظرف يا جار ومجرور فاصله باشد حر ف نفي عمل مي كند .       

    مانند :  لا عليکَ اَحدٌ  معتديّاً  ( لا حرف نفي عامل مبنی بر شکون محلی از اعراب ندارد )

         اسم لا و مرفوع    خبرلا و منصوب

انواع لا در عربی کنکور/// 5- لاي نفي جنس : حرفي است که بر جمله اسميه مي آيد و مانند اِنَّ ( ازحروف مشبهة بالفعل ) مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع مي کند .

                       مانند :  لا رجلَ في الدارِ                   لا لباسَ اجملُ مِن العافيهِ                 

 توجه :  اگر اسم لا مفرد باشد مبني است ومحلاً منصوب مي باشد. ولي اگر مضاف يا شبه مضاف باشد منصوب است .    مانند :  لا خادمَ مائدةٍ حاضرٌ               لا بائعاً صحفاً موجودٌ

عمل کردن لاي نفي جنس داراي شرايط زير است :

1- اسم وخبر لا  نکره باشد.                                  لا زيدٌ في الدار و لا خليلٌ

2- بين لا واسم  لا فاصله ايجاد نشود.                      لافي الدار رجلٌ ولا امرأة ٌ

3- برسر لا حرف جر نيايد .                                     سافرتُ بلا زادٍ

توجه :هريک از اين شروط محقق نشود( لا) مهمله مي گردد يعني عمل نمي کند مانند  سه مثال بالا كه نوشته شد .

نکته :گاهي خبر لا حذف مي شود که شناخته شده باشد . مانند :  لاشكَ              لا بأ سَ           لابُدَّ

انواع لا در عربی کنکور/// 6- لاي جوابيّه :حرف نفي جواب  وغير عامل و مبني بر سکون است و جمله بعد از( لا ) در جواب است حذف مي شود.                 مانند :     أ قابلتَ المعلِّمَ ؟  لا ( يعني لا لم اُقابله )

انواع لا در عربی کنکور ///7- لاي زائد به صورت هاي زير مي آيد :

الف- زائد فقط از جهت لفظ (به خاطر رسيدن عمل حرف جرِّ ما قبلش به ما بعدش زائد مي باشد) نه از جهت معني ، زيرا معني نفي را مي دهد .(حرف جر قبل( لا ) در اسم بعد از (لا) عمل مي کند يعني اسم بعد را مجرور مي کند )                مانند :    جِئتُ بلا زادٍ                             غَضَبتُ مِن لا شيءٍ

   2 ـ لا زائد براي تأکيد نفي :       مانند : ما نَحَجَ زيدٌ و لا عَمرو                غير المغضوب عليهم ولا الضالينَ

   3 ـ لا زائدی که داخل شدن آن بر سر جمله و مانند خارج شدن آن بر سر جمله است مانند :

تذکرتُ ليلي فأعترتني صَبابةٌ         و کاد ضمير القلب لا يتقطعُ  ( يعني يتقطعُ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *