آرشیو

قواعد
shahinmilan

در زبان عربی انواع لا داریم از انواع ان میتوان به
لای نفی جنس،لای نفی،لای نهی،لای جواب،لای عاطفه و لای زاید نام بر که به طور کامل از ان در این مقاله بحث شده است…..

ادامه مطلب>
قواعد
shahinmilan

مفعول مطلق چیست مفعول مطلق یک مصدر منصوب است و غالباً از جنس خود فعلی است که در جمله ذکر شده، و برای نشان‌ دادن تأکید و یا نوع انجام یافتن

ادامه مطلب>